خطبه به زبان فارسی (Predigt auf Persisch)

Hier kannst Du die aktuelle Predigt auf Persisch lesen.

Here you can read the last sunday´s message in farsi.
می توانید خطبه فارسی را از اینجا بارگیری کنید.