خطبه به زبان فارسی (Predigt auf Persisch)

Click to download PDF

Hier kannst Du die aktuelle Predigt auf Persisch lesen.

26. März 2023

Here you can read the last sunday´s message in farsi.
می توانید خطبه فارسی را از اینجا بارگیری کنید.

Weitere Predigten - more sermons from the last weeks

19. März 2023

12. März 2023

05. März 2022